Rakenneuudistusten valikoima

Valtiovarainministeriössä valmistellaan parhaillaan rakenneuudistuspakettia hallituksen budjettiriihtä varten. Tavoitteena on rakentaa paketti, joka sisältää työllisyyttä ja tuottavuutta parantavia uudistuksia. Valtiovarainministeri on varoittanut suomalaisia siitä, että budjettiriihessä joudutaan tekemään päätöksiä, jotka satuttavat lähes kaikkia. Yksi uudistusten tavoitteista on pidentää työuria ja siten lievittää julkisen talouden kestävyysvajetta.

Mitä uudistusvaihtoehtoja hallituksella on? Olen koonnut alle reformivaihtoehtoja työuran vaiheen mukaan jaoteltuna. Nämä reformivaihtoehdot olen koonnut muutamista eri lähteistä, mm. VM:n ”Julkisen talouden kestävyys ja rakenneuudistukset”– raportista, Valtioneuvoston “Matalapalkkatyö Suomessa” -raportista ja EU komission suosituksista. Joukossa on sekä ”mukavia” reformeja (jotka lisäävät menoja) että vaikeita reformeja (jotka vähentävät menoja).

Työuria pidennetään alusta

Kannustava opintotuki (eli keppiä opiskelijoille)

VM:n raportissa esitellään muutamia vaihtoehtoisia tapoja, jolla opiskelijoita saataisiin kannustettua valmistumaan nopeammin. Esitetyt reformit olivat seuraavat:

1. Opintotukikuukausien leikkaaminen siten, että opintotukea saisi enää tavoitteellisen keston ajan.

2. Opintorahan rajaaminen ainoastaan kandidaatin tutkintoon asti, jolloin maisteriopinnot rahoitettaisiin opintolainalla.

3. Lukukausimaksu tavoiteajan ylittäville opiskelijoille

4. Opintotukeen oikeuttavien opintovaatimusten korottaminen

Nuorista aiheutuvien palkkakustannusten alentaminen

Nuorten työllistämistä voidaan edistää alentamalla heistä yrityksille aiheutuvia palkkakustannuksia. Tämä voidaan toteuttaa joko alentamalla nuorten palkkaa tai alentamalla nuorten sosiaaliturvamaksuja. Juhana Vartiainen ja Osmo Soininvaara ehdottivat matalapalkkaraportissaan, että nuorelle työntekijälle voitaisiin maksaa 20 % työehtosopimusta pienempää palkkaa samalla kun verotukseen tehtäisiin ikäporrastus siten, että nuorten nettopalkka ei nykyisestä muuttuisi. VM:n raportissa puolestaan käydään läpi kokeiluita nuorten sosiaaliturvamaksujen alentamisesta. Sosiaaliturvamaksujen alentaminen on kuitenkin pienten vaikutustensa johdosta melko kallis tapa parantaa nuorten työllisyyttä.

Oppisopimuskoulutuksen lisääminen

VM:n raportissa esitetään oppisopimuskoulutuksen lisäämistä keinona parantaa nuorten työllisyyttä. Tämä ei kuitenkaan helpota kaikista vaikeimmin työllistettävien nuorten tilannetta.

Oppivelvollisuusiän nostaminen

Toive oppivelvollisuusiän korottaminen on toistunut viime aikoina melko usein SDP:n kansanedustajien/ministerien suusta. Oppivelvollisuusikää korottamalla pyritään estämään ongelmanuorten syrjäytymistä ja edistämään heidän kouluttautumistaan. Kyseinen ehdotus mainitaan myös VM:n raportissa.

Asevelvollisuuden lyhentäminen / rajaaminen

Asevelvollisuuteen puuttumista ei mainita viittaamissani raporteissa, mutta se on kuitenkin yksi mahdollinen keino nopeuttaa nuorten miesten työelämään siirtymistä. Tämä tavoite voidaan toteuttaa joko lyhentämällä armeija-/siviilipalvelusaikoja tai rajaamalla asevelvollisuus koskemaan vain osaa miehistä.

Työuria pidennetään keskeltä

Kannustinloukkujen  purkaminen

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen helpottaminen on ollut jo pitkään poliitikoiden (ja tutkijoiden) tavoitteena. Helpoiten tämä onnistuisi, jos koko sosiaaliturva- ja verojärjestelmä voitaisiin suunnitella uudestaan puhtaalta pöydältä. Koska tämä ei kuitenkaan ole realistista näin lyhyellä aikataululla, alla on esitelty muutama keino, jolla työnteon kannustimia voitaisiin lyhyellä tähtäimellä parantaa.

1. Etuoikeutettu tulo asumistukeen & työmarkkinatukeen

Lyhytaikaisen työn kannattavuus kasvaisi, jos ensimmäiset tienatut eurot jätettäisiin asumistuessa ja työmarkkinatuessa huomioimatta. Esimerkiksi Soininvaara&Vartiainen ehdottavat työmarkkinatukeen 300 euron ja asumistukeen 400 euron etuoikeutettua tuloa.  Tällöin työttömän kannattaisi ottaa vastaan lyhytaikaisia töitä ilman pelkoa tukien menettämisestä.

2. Työttömän verokortti

Tässä Soininvaaran ehdottamassa reformissa työttömille annettaisiin oma verokortti, jonka veroaste sisältäisi sekä verot että sosiaalietuuksien vähenemiset tulojen noustessa. Työttömän ei siis tarvitsisi tehdä suurta määrää paperityötä lyhytaikaisten töiden vuoksi, vaan hän voisi olla aina varma siitä, että työnteko kannattaa myös taloudellisesti.

3. Asumiskustannusten laskeminen

Asumistuki ja sen nopea väheneminen tulojen noustessa on merkittävä syy kannustinloukkuihin. Näitä kannustinloukkuja voidaan purkaa joko kasvattamalla asumistukea siten, että sitä saisivat myös pienituloiset työntekijät, tai laskemalla asumisen hintaa. VM:n raportissa esitellään muutamia keinoja, joilla asumisen tukemisen negatiivisiin kannustinvaikutuksiin voitaisiin puuttua. Esitettyjä keinoja ovat mm.

– yksiöiden rakentaminen pääkaupunkiseudulle

– valtion tukemien vuokra-asuntojen kohdistaminen asumistuen/toimeentulotuen saajille

– valtion tukemiin asuntoihin tulisi tehdä määräaikaisia (esim. 5 vuotta) vuokrasopimuksia

4. Matalapalkkaisen työn verotuksen keventäminen

Kannustinloukkuja voidaan myös purkaa kasvattamalla pienituloisten työntekijöiden nettotuloja. Tämä voitaisiin toteuttaa ansiotuloverotusta keventämällä. Kustannusneutraalisti kyseinen uudistus voitaisiin toteuttaa mm. kohdistamalla ansiotulovähennys/työtulovähennys nykyistä tarkemmin pienituloisille työntekijöille (jolloin keski-/suurituloisten verotus kiristyisi)

Lisäys 19.8. Tarkempaa analyysia kannustinloukuista ja keinoista niiden poistamiseksi löytyy tekstistäni ”Kannustinloukkujen purkamiskeinot”

Aktiivinen työttömyysturva

Sekä VM:n raportissa että Soininvaara&Vartiainen -raportissa esitetään työttömien aktivointitoimenpiteiden lisäämistä. Tämä tarkoittaisi nykyistä vastikkeellisempaa työttömyysturvaa. Aktivointitoimenpiteet (esim. työvoimakoulutus, tukityöllistäminen, oppisopimuskoulutus) voivat parantaa työttömien työllistymisedellytyksiä. Lisäksi ”epämukaviksi” koetut aktivointitoimenpiteet aiheuttavat ”motivointivaikutuksen”. Eli työtön työllistyy aktivointitoimenpiteet välttääkseen.

Työttömyysturvan porrastaminen

VM:n raportissa esitellään tutkimuksia, joissa työttömyysturvan kestolla ja työllistymistodennäköisyydellä on havaittu merkittävä negatiivinen yhteys. Eli työllistymisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi silloin, kun työttömyysturvan loppuminen on lähellä. Tällä perusteella työllisyyttä voitaisiin parantaa esimerkiksi työttömyysturvaa porrastamalla siten, että tuki olisi korkeampi alussa ja laskisi ajan myötä.

Kotihoidontuen lyhentäminen

Pienten lasten äitien työllisyysasteen kasvattamiseksi VM:n raportissa käsitellään reformia, jossa kotihoidontukea lyhennettäisiin vuodella siten, että sitä saisi vain siihen asti kunnes nuorin lapsi täyttää 2 vuotta. Raportissa arvioidaan että kyseisellä reformilla olisi lyhyellä tähtäimellä vain vähäisiä vaikutuksia julkiseen talouteen, koska työllisyysvaikutukset jäisivät todennäköisesti vain joihinkin tuhansiin henkilöihin.

Työuria pidennetään lopusta

Lakisääteisen eläkeiän korottaminen

Odottaa Jukka Pekkarisen selvitystyöryhmän tuloksia

Iäkkäistä aiheutuvien palkkakustannusten alentaminen

Tässä toimii sama logiikka kuin nuorten työllistämisessä, tehdään iäkkäiden työntekijöiden työllistämisestä halvempaa. Soininvaara&Vartiainen ehdottava eläkemaksujen ikäporrastusta siten, että työnantajien yli 55-vuotiaista maksamien eläkemaksuja alennettaisiin merkittävästi. Muita vaihtoehtoisia tapoja on mm. iäkkäiden verotuksen keventäminen (kuten on toimittu Ruotsissa).

Työttömyysputken poistaminen

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien poistamista suosittelee Suomelle mm. Euroopan komissio. Työttömyysputkella on hyvä tarkoitus, estää vaikeasti työllistyvien eläkeikää lähestyvien työttömien ansiotulon romahtaminen eläkkeen kynnyksellä. Valitettavasti tämä myös kannustaa yrityksiä irtisanomaan nimenomaan iäkkäitä työntekijöitä.

Rakenna oma reformipakettisi

Tässä tekstissä on lyhyesti esiteltynä parikymmentä rakenneuudistusta, joiden tavoitteena on työurien pidentäminen. Näiden lisäksi on tietenkin myös lukematon määrä muita vaihtoehtoisia reformeja, joiden ainakin toivotaan pidentävän työuria. Näihin kuuluvat mm. monet ”pehmeät” keinot kuten opinto-ohjaukseen panostaminen, työterveyden kehittäminen ja työilmapiirin parantaminen. Vaikka ne varmasti ovatkin ihan potentiaalisia keinoja pidentää työuria, niin en usko että kestävyysvajetta ratkaistaan pelkkien pehmeiden keinojen avulla.

Nyt kysymys kuuluukin, jos sinä olisit hallitus, niin millä keinoilla sinä ratkaisisit kestävyysvajeen? Rakenna oma reformipakettisi yllä esitellyistä vaihtoehdoista tai keksi itse lisää.

3 thoughts on “Rakenneuudistusten valikoima

  1. Muuten hyvä, mutta poliittisesti hyvin kontroversiaalisia asioita. Helpompi olisi jäädyttää sosiaalietuudet kuten opintotuet, petuspäivärahat nykytasolle. Ja poistaa idioottimaiset KELAn tulorajat ja takaisinperintä niissä. Ja ennenkaikkea nostaa eläkeikä 65 vuoteen !

  2. Ensimmäisenä lopettaisin ympäristölle haitallisten tukien maksamista (useita miljardeja). Ne nimittäin lisäävät riippuvuutta luonnonvaroista (esim. öljystä), joiden hinnan nousu lähivuosina tulee aiheuttamaan laman sun toisenkin.

    • Tarkalleen otettuna ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen ei ole rakenneuudistus (kts. esim http://harhala.blogspot.fi/2013/08/mika-on-rakenneuudistus.html ). Asuntolainan korkovähennyksen ja muiden ympäristölle haitallisten tukien poistamiselle voi kuitenkin olla muita perusteita (mm. esittämäsi syyt). Tässä vaiheessa taloustieteilijän on kuitenkin pakko huomauttaa siitä, että tukien poistamisen välilliset vaikutukset (esim. yritysten kilpailukykyyn) on syytä ottaa huomioon niiden leikkaamisesta päätettäessä. Toki huomioon tulee ottaa myös välilliset vaikutukset ympäristöön.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s