Kannustinloukuista ei päästä ihmelääkkeillä

(Teksti on julkaistu Kauppalehdessä 21.12.2015)

Mikä yhdistää viime aikojen hallituksia? Niiden kaikkien tavoitteena on ollut kannustinloukkujen purkaminen. Myös nykyinen hallitus tavoittelee kannustinloukkujen purkamista sekä perustulokokeilulla että erillisellä kärkihankkeella. Ihmeitä ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä kannustinloukkujen purkaminen on joko kallista tai vaatii sosiaaliturvan tason leikkaamista. Lue loppuun

Mainokset

Tiivistä tietoa kannustinloukuista

Olen käynyt useissa paikoissa puhumassa kannustinloukuista sekä yleisellä tasolla että omiin tutkimustuloksiini keskittyen. Päätin nyt koostaa näiden pohjalta tiivistelmän kannustinloukuista ja keinoista niiden purkamiseksi. Alla olevassa slideshowssa on kannustinloukkutietous tiivistettynä yhteen ppt-esitykseen. Esityksen sisältö on seuraava:

Kannustinloukut

  • Mitä ne ovat?
  • Keitä ne koskevat

Lääkkeet kannustinloukkuihin?

  • Suojaosat
  • Asumiskustannukset
  • Muut lääkkeet työttömyysloukkuihin
  • Lääkkeet byrokratialoukkuihin
  • Kannustinloukut & perustulo

Miksi kannustinloukkujen poistaminen on vaikeaa?

Työnteon kannustimet ja kannustinloukut ovat taas nousseet keskustelunaiheeksi, kuten näyttää tapahtuvan tasaisin väliajoin. Nordean Aki Kangasharju on ollut huolissaan työttömien heikoista kannustimista siirtyä osa-aikatyöhön ja Kaupan liitto on puolestaan ollut huolissaan osa-aikatyötä tekevien heikoista kannustimista siirtyä kokopäivätyöhön.

Kiinnostuksen lisäksi työnteon kannustimista ja kannustinloukuista on nyt saatavilla myös tuoretta tutkimustietoa. Tuoreimmassa Työpoliittisessa aikakauskirjassa nimittäin ilmestyi tutkimusartikkelimme ”Työllisyys kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus” (Kotamäki & Kärkkäinen 2014). Artikkelissa tarkastellaan, kuinka työnteon kannustimet ovat muuttuneet vuosien 2011 ja 2015 välillä. Laskelmissa kiinnitetään erityistä huomiota työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien vaikutuksiin, koska niiden käyttöönottoa perusteltiin nimenomaan positiivisilla kannustinvaikutuksilla. Laskelmien tulosten perusteella artikkelissa keskustellaan myös vaihtoehtoisista keinoista kannustin- ja byrokratialoukkujen poistamiseksi ja niiden hyvistä/huonoista puolista. Lue loppuun

Reaaliaikainen tulorekisteri – jäävätkö byrokratialoukut historiaan?

Hallituksen rakenneuudistusten kannustinuudistuksista (lähinnä työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuksista) on puhuttu paljon, mutta yksi kannustinuudistus on jäänyt huomattavasti vähäisemmälle huomiolle. Se on päätös kansallisen tulorekisterin perustamisesta. Rakennepoliittisessa ohjelmassa päätös tiivistetään seuraavasti:

Toteutetaan kansallinen tulorekisteri osana kansallista it-palveluarkkitehtuuria ja siihen kuuluvaa kansallista palveluväylää. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisterihankkeen organisoinnista ja asettamisesta vastaa valtiovarainministeriö.”

Hieno päätös, mutta kuinka tämä liittyy työnteon kannustimiin?
Lue loppuun

Hallituksen rakenneuudistukset ja työn tarjonta

Hallitus sai eilen valmiiksi rakenneuudistusohjelman, jonka tavoitteena on kestävyysvajeen paikkaaminen. Ohjelma on todella laaja ja sisältää suuren joukon enemmän tai vähemmän konkreettisia toimia mm. työn tarjonnan lisäämiseksi ja julkisten palvelujen tuottamisen tehostamiseksi. Jokaiselle osiolle on laskettu oma tavoite kestävyysvajeen paikkaamisessa. Tavoitteena on esimerkiksi pidentää työuria yhteensä 2 vuotta siten että työurat pitenisivät puolella vuodella uran alkupäässä ja 1,5 vuodella uran loppupäässä. Samalla tavoitteena on laskea rakenteellista työttömyyttä yhdellä prosenttiyksiköllä. Näiden toimien arvioidaan pienentävän kestävyysvajetta yhteensä 1,7 prosenttiyksiköllä.

Ohjelmapaperi sisältää niin paljon reformeja, että niiden kaikkien esitteleminen yhdessä tekstissä olisi puuduttavaa niin kirjoittajalle kuin lukijallekin. Tämän vuoksi keskityn tässä tekstissä analysoimaan muutamia työn tarjonnan lisäämiseen pyrkiviä reformeja. Käyn läpi mm. kannustinloukkureformeja, kotihoidontuen uudistuksen ja opintojen nopeuttamista tavoittelevia uudistuksia. Samalla vertailen Hetemäen virkamiestyöryhmän kirjoittamaa pohjaesitystä hallituksen lopulliseen ohjelmapaperiin. Näitä vertailemalla voidaan nähdä, kuinka esitykset muuttuivat poliittisessa valmistelussa. Lue loppuun

Kannustinloukkujen purkamiskeinot

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmat ovat taas nousseet keskustelunaiheeksi Suomessa. Monet puolueet ovat ilmoittaneet kannustinloukkujen purkamisen olevan yksi oleellinen osa tulevassa rakenneuudistuspaketissa. Esillä on ollut useita eri vaihtoehtoja, joilla työllistymisen esteitä voitaisiin poistaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista helpottamalla.

Olen itse tutkinut Suomen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän aiheuttamia kannustinloukkuja ja eri keinoja työnteon kannustinten parantamiseksi. Tämän vuoksi päätin analysoida julkisessa keskustelussa esitettyjä kannustinuudistuksia. Niihin kaikkiin sisältyy hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi usein ehdotettu työttömyysturvan suojaosuus saattaisi synnyttää uusia kannustinloukkuja, kun osa-aikatyöstä sovitellulla työttömyysturvalla saisi suuremmat tulot kuin kokopäivätyöstä. Vihreiden ehdottama työttömän verokortti saattaisi puolestaan lakaista sosiaaliturvan rakenteisiin liittyvät kannustinongelmat maton alle. Alla kerron ensin kannustinloukkujen tilanteesta Suomessa, jonka jälkeen käsittelen eri keinoja parantaa työllistymisen kannustimia edeten yksinkertaisista reformeista koko sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseen. Lue loppuun

Perustulon työllisyysvaikutukset

Viime viikolla Jyväskylässä järjestettiin taloustutkijoiden kesäseminaari, johon itsekin osallistuin kahdella esityksellä. Tällä kertaa seminaarin ohjelmaan sisältyi myös kaksi perustuloa käsittelevää sessiota. Näistä toisessa puhuin perustulon arvioiduista työllisyysvaikutuksista. Koska kyseessä on ajankohtainen aihe, ajattelin laittaa esitykseni yleiseen jakoon. Siksi alta löytyvät esitykseni kalvot ja tiivistelmä siitä, mistä seminaarissa puhuin.

Lue loppuun

Kehysriihen kannustinuudistukset ja dynaamiset vaikutukset

Hallituksen puolivälitarkastelun yhteydessä yhdeksi kehysriihen tavoitteista kerrottiin työllisyyden kasvattaminen kannustinloukkuja purkamalla. Jäinkin mielenkiinnolla odottamaan, millä keinoilla hallitus päätyisi kannustinloukkuja vastaan taistelemaan. Lopulta kannustinuudistukset jäivät hyvin vähäisiksi, mikä voi olla pitkällä tähtäimellä hyvä asia. Sen sijaan kehysriihen tuloksista kerrottaessa otettiin askel kohti veromuutosten dynaamista arviointia. Lue loppuun

Kannustinloukuista eroon yleistuen avulla?

Kannustinloukut ovat jälleen nousseet puheenaiheeksi. Hallituksen puolivälitarkastelussa kannustinloukkujen poistaminen mainittiin yhdeksi tavoitteeksi ja muutaman viikon kuluttua kehysriihessä päätetään keinoista, joilla kannustinloukkuja voitaisiin vähentää. Nykyinen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmämme aiheuttaa sen, että osa työttömistä hyötyy työllistymisestä taloudellisesti hyvin vähän tai eivät laisinkaan. Kannustinloukkujen syitä ovat mm. sosiaaliturvamuotojen päällekkäisyys ja tukien nopea väheneminen työtulojen kasvaessa. Britanniassa kannustinloukuista on puhuttu jo useamman vuoden ajan ja tänä vuonna hallitus toteuttaa maan suurimman sosiaaliturvauudistuksen 25 vuoteen. Universal Credit -uudistuksen yhtenä päätarkoituksena on tehdä työnteosta aina kannattavaa. Miten Universal Credit toimii, mitä vaikutuksia sillä on ja soveltuisiko se myös Suomeen? Lue loppuun