Sosiaaliturva tienhaarassa: mitkä ovat vaihtoehdot?

Perustulo, perustili, osallistumistulo, yleisturva, kannustava perusturva − sosiaaliturvan uudistamisvaihtoehdoilla on monta nimeä. Mitkä ovat näiden vaihtoehtojen todelliset erot? Mihin suuntaan sosiaaliturvaa pitäisi viedä? Lue loppuun

Mainokset

Kannustinloukuista ei päästä ihmelääkkeillä

(Teksti on julkaistu Kauppalehdessä 21.12.2015)

Mikä yhdistää viime aikojen hallituksia? Niiden kaikkien tavoitteena on ollut kannustinloukkujen purkaminen. Myös nykyinen hallitus tavoittelee kannustinloukkujen purkamista sekä perustulokokeilulla että erillisellä kärkihankkeella. Ihmeitä ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä kannustinloukkujen purkaminen on joko kallista tai vaatii sosiaaliturvan tason leikkaamista. Lue loppuun

Tiivistä tietoa kannustinloukuista

Olen käynyt useissa paikoissa puhumassa kannustinloukuista sekä yleisellä tasolla että omiin tutkimustuloksiini keskittyen. Päätin nyt koostaa näiden pohjalta tiivistelmän kannustinloukuista ja keinoista niiden purkamiseksi. Alla olevassa slideshowssa on kannustinloukkutietous tiivistettynä yhteen ppt-esitykseen. Esityksen sisältö on seuraava:

Kannustinloukut

  • Mitä ne ovat?
  • Keitä ne koskevat

Lääkkeet kannustinloukkuihin?

  • Suojaosat
  • Asumiskustannukset
  • Muut lääkkeet työttömyysloukkuihin
  • Lääkkeet byrokratialoukkuihin
  • Kannustinloukut & perustulo

Kannustinloukkujen purkamiskeinot

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmat ovat taas nousseet keskustelunaiheeksi Suomessa. Monet puolueet ovat ilmoittaneet kannustinloukkujen purkamisen olevan yksi oleellinen osa tulevassa rakenneuudistuspaketissa. Esillä on ollut useita eri vaihtoehtoja, joilla työllistymisen esteitä voitaisiin poistaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista helpottamalla.

Olen itse tutkinut Suomen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän aiheuttamia kannustinloukkuja ja eri keinoja työnteon kannustinten parantamiseksi. Tämän vuoksi päätin analysoida julkisessa keskustelussa esitettyjä kannustinuudistuksia. Niihin kaikkiin sisältyy hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi usein ehdotettu työttömyysturvan suojaosuus saattaisi synnyttää uusia kannustinloukkuja, kun osa-aikatyöstä sovitellulla työttömyysturvalla saisi suuremmat tulot kuin kokopäivätyöstä. Vihreiden ehdottama työttömän verokortti saattaisi puolestaan lakaista sosiaaliturvan rakenteisiin liittyvät kannustinongelmat maton alle. Alla kerron ensin kannustinloukkujen tilanteesta Suomessa, jonka jälkeen käsittelen eri keinoja parantaa työllistymisen kannustimia edeten yksinkertaisista reformeista koko sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseen. Lue loppuun

Perustulon työllisyysvaikutukset

Viime viikolla Jyväskylässä järjestettiin taloustutkijoiden kesäseminaari, johon itsekin osallistuin kahdella esityksellä. Tällä kertaa seminaarin ohjelmaan sisältyi myös kaksi perustuloa käsittelevää sessiota. Näistä toisessa puhuin perustulon arvioiduista työllisyysvaikutuksista. Koska kyseessä on ajankohtainen aihe, ajattelin laittaa esitykseni yleiseen jakoon. Siksi alta löytyvät esitykseni kalvot ja tiivistelmä siitä, mistä seminaarissa puhuin.

Lue loppuun

Sosiaaliturvakokeilut (Perustulon vaikutusten tutkiminen)

Ennen politiikkamuutosten toteuttamista voidaan tehdä ennusteita siitä, kuinka muutokset tulisivat vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Politiikkamuutosten jälkeen voidaan puolestaan pyrkiä selvittämään, kuinka reformi todellisuudessa vaikutti. Vaikutusten tutkiminen on kuitenkin usein vaikeaa, koska tutkijoilla ei ole käytössään vertailukohtana maailmaa, jossa muutosta ei olisi tehty. Parhaat mahdollisuudet vaikutusten tutkimiseen antaa hyvin toteutettu satunnaiskoe. Miksi sosiaaliturva- ja verokokeiluja ei kuitenkaan tehdä? Tässä tekstissä käsittelen politiikkamuutosten vaikutusten arviointia erilaisten ”kenttäkokeiden” avulla. Käytän esimerkkinä perustulon vaikutusten arviointia, koska kyseessä on laaja sosiaaliturvareformi, jonka kokeilemisesta on Suomessa käyty keskustelua. Lue loppuun

Ihmelääke vai ristiriitaisten toiveiden kaivo? – Analyysi perustuloaloitteen vaikutuksista

Helmikuun alussa aletaan kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on perustulon käyttöönotto Suomessa. Perustuloon liittyy useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita, jonka vuoksi perustulosta päätettäessä on tehtävä arvovalintoja sen suhteen, mitkä ristiriitaisista tavoitteista halutaan saavuttaa. Vaikka perustuloaloite on kirjoitettu melko yleisellä tasolla, on siinä kuitenkin rajattu useita perustulovaihtoehtoja pois. Tässä tekstissä analysoin perustuloaloitetta hieman tarkemmin. Mitä reunaehtoja perustulolle kansalaisaloitteessa asetetaan ja minkälaisia vaikutuksia ehdotetun kaltaisella perustulolla olisi työnteon kannustimiin, byrokratiaan ja työllisyyteen? Lue loppuun

Perustulon sanakirja

Perustulo, negatiivinen tulovero, ansiotulotuki. Nämä termit vilisevät perustulokeskustelussa ja valitettavan usein niiden keskinäiset erot unohtuvat. Eri termeillä on kuitenkin hyvin selkeät erot, eikä esimerkiksi negatiivinen tulovero ole vain yksi perustulomalli, vaan täysin eri asia. Myöskään Hollannissa käytössä oleva ansiotulotuki ei ole esimerkki perustulosta (wiki). Keskustelun selkeyden vuoksi on hyödyllistä määritellä eri termien väliset erot.
Lue loppuun