Liika vaikutusarviointi-into voi johtaa huonoon politiikkaan

Featured

Sitä saat, mitä mittaat. Numeerisia mittareita käytetään yhä useammin tulosten arvioinnissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Samaan aikaan vaikutusarviointien painoarvo talouspolitiikassa on korostunut. Liiallinen mittarien ja vaikutusarvioiden tuijottaminen voi kuitenkin johtaa kokonaisuuden kannalta haitallisiin päätöksiin.

Jerry Muller käsittelee numeeristen mittareiden riskejä ja rajoitteita kirjassaan ”The Tyranny of Metrics”. Mittaamisen hankaluus on siinä, että monissa asioissa tavoite ei ole suoraan mitattavissa. Jos asiaa ei voi suoraan mitata, päädytään usein asettamaan välillisiä mittareita, jotka toimivat indikaattoreina todellisille tavoitteille. Miten esimerkiksi tulisi mitata yliopistojen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista?

Ongelmana on, että harva mittari vastaa täydellisesti tavoitteita ja silloin tavoitemittareiden maksimointiin perustuva käyttäytyminen voi johtaa jopa haitallisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi jos yliopistojen saavutuksia mitataan valmistuneiden lukumäärällä, voi tämän mittarin maksimoiminen johtaa vaatimustason ja siten opetuksen laadun heikentymiseen. Harhaanjohtavat mittarit voivat olla haitallisempia kuin mittareiden puuttuminen kokonaan.

Myös talouspolitiikan tavoitteita ja saavutuksia mitataan yhä useammin numeeristen mittareiden avulla. Hallituksen politiikan vaikutuksia arvioidaan mm. estimoimalla päätösten vaikutuksia työllisyyteen, talouskasvuun ja tuloeroihin. Tutkimusmenetelmien ja talouspolitiikan arviointiresurssien kasvaessa yhä useammista reformista voidaan tehdä entistä laajempia vaikutusarvioita. Tämä onkin johtanut vaikutusarvioiden painoarvon korostumiseen julkisessa keskustelussa; ollakseen uskottava reformiehdotuksesta pitää voida esittää numeerinen vaikutusarvio.

Vaikutusarvioinneissa käytettävät mittarit ovat kuitenkin rajallisia ja monesti myös vain välillisiä indikaattoreita todellisille tavoitteille. Esimerkiksi tulonjakovaikutuksia arvioidaan yleensä vain staattisesti yhden vuoden tilannetta tarkastellen, vaikka todellisena tavoitteena olisi hyvinvointierojen tasaaminen yli koko elinkaaren. Tällöin saatetaan päätyä tekemään päätöksiä, jotka näyttävät hyvältä lyhyen aikavälin staattisissa tulonjakolaskelmissa, vaikka ne olisivat haitallisia pitkän aikavälin hyvinvointierojen näkökulmasta. (Tarkemmin tulonjakoarvioinnin rajoitteista blogissani: ”Tuloerojen tuijottaminen voi tehdä sokeaksi hyvinvointieroille”)

Vaikka vaikutusarviointien menetelmät ovat kehittyneet, on kuitenkin vain hyvin pienestä osasta potentiaalisia reformeja mahdollista tehdä uskottavia vaikutusarvioita. Siksi reformien rajoittaminen vain niihin, joista on mahdollista tehdä vaikutusarvio, sitoo päätöksentekijöiden käsiä ehkä liikaakin ja voi johtaa epäoptimaaliseen politiikkaan. Esimerkiksi tämän hallituksen perhevapaauudistuksen valmistelulle asetettiin rajoite, että reformilla pitää olla valtiovarainministeriön arvioimia positiivisia työllisyysvaikutuksia. Kun tietää kuinka hankala monille ”pehmeille keinoille” on tehdä työllisyysarvioita ja kuinka vaikeaa työllisyysarvioiden tekeminen ylipäätään on, oli helppo huomata, kuinka paljon tuo rajoite sitoi uudistuksen suunnittelijoiden käsiä. Tämä siitä huolimatta, että monilla pehmeillä keinoilla voisi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia, vaikkei niiden arvioiminen etukäteen olisikaan mahdollista.

Olen huomannut saman fiksaation omassa tutkimustyössäni kannustinloukkututkijana. Siinä julkinen keskustelu on keskittynyt hyvin paljon ns. taloudellisiin kannustinloukkuihin, vaikka tukien katkeamisen epävarmuudesta ja pätkätöiden aiheuttamasta paperirumbasta aiheutuvat byrokratialoukut voivat todellisuudessa olla työllistymiselle vieläkin suurempia esteitä. Osasyy tähän on se, että taloudellisia kannustinloukkuja ja niihin liittyviä reformeja on mahdollista arvioida numeerisesti toisin kuin byrokratialoukkuja.

Vaikutusarvioinnit ja numeeriset tavoitteet mahdollistavat paremman päätöksenteon, mutta niiden rajoitteet on samalla hyvä tiedostaa. Osassa uudistuksia vaikutusarviointia voidaan kuitenkin tehdä jälkikäteen, jos uudistus toteutetaan oikealla tavalla (esim. satunnaiskokeita hyödyntäen tai alueellisesti vaiheistaen). Olen urani aikana tehnyt satoja vaikutusarviointeja mm. eri reformien budjetti-, tulonjako- ja sukupuolivaikutuksista ja siksi sahaan ehkä hieman omaakin oksaani sanoessani, että vaikutusarviointien ei pidä rajoittaa liikaa talouspolitiikan vaihtoehtoja.

Reformit voivat olla hyödyllisiä, vaikkei niiden vaikutuksia voisi etukäteen arvioida. Tämä on syytä muistaa myös nyt pohdinnassa olevassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa. On tärkeää tehdä kaikista reformeista mahdollisimman hyvät vaikutusarvioinnit etukäteen, mutta samalla on syytä muistaa, että monia tärkeitä asioita/uudistuksia ei voi etukäteen arvioida. Siksi pitää uskaltaa tehdä päätöksiä myös niistä asioista, joiden arvioiminen ei ole mahdollista. Vaikka vaikutusarviointi on tärkeää, ei vaikutusarviointi-innon ei pidä antaa rajoittaa liikaa.

Kannustinloukuista ei päästä ihmelääkkeillä

(Teksti on julkaistu Kauppalehdessä 21.12.2015)

Mikä yhdistää viime aikojen hallituksia? Niiden kaikkien tavoitteena on ollut kannustinloukkujen purkaminen. Myös nykyinen hallitus tavoittelee kannustinloukkujen purkamista sekä perustulokokeilulla että erillisellä kärkihankkeella. Ihmeitä ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä kannustinloukkujen purkaminen on joko kallista tai vaatii sosiaaliturvan tason leikkaamista. Lue loppuun

Huhut työpaikkojen kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja

Viime aikoina mediassa on käsitelty useaan otteeseen tulevaisuuskuvia työn murroksesta, keskiluokan työpaikkojen katoamisesta ja teknologisesta työttömyydestä. Alla kaksi otetta lehtiartikkeleista:

”Etlan mukaan tietotekniikan kehittyminen uhkaa joka kolmatta suomalaista työpaikkaa. Seuraavan vuosikymmenen tai vuosikymmenien aikana katoavat etenkin alat, joilla palkka on matala ja osaaminen alhaista. Kognitiiviset ja manuaaliset rutiinitehtävät ovat korvattavissa tietotekniikalla miltei kokonaan”

”The number of jobs lost to more efficient machines is only part of the problem. What worries many job experts more is that automation may prevent the economy from creating enough new jobs. … Throughout industry, the trend has been to bigger production with a smaller work force. … Many of the losses in factory jobs have been countered by an increase in the service industries or in office jobs. But automation is beginning to move in and eliminate office jobs too. … In the past, new industries hired far more people than those they put out of business. But this is not true of many of today’s new industries ….Today’s new industries have comparatively few jobs for the unskilled or semiskilled, just the class of workers whose jobs are being eliminated by automation”

Ensimmäinen lainaus on Kauppalehti Optiosta 20.8.2015 ja toinen TIME-lehdestä 24.2.1961 (lähteenä Autor 2015). Huolet automatisaation aiheuttamasta työpaikkakadosta kuulostavat varsin samanlaisilta kuin yli 50 vuotta sitten. Toki huoli teknologisesta työttömyydestä on paljon vanhempaa perua, esimerkiksi 1700-luvun lopulla taloustieteilijä Thomas Mortimer oli huolissaan automatisoitujen sahojen ja myllyjen työttömyyttä kasvattavasta vaikutuksesta. Historiassa huolet työpaikkojen katoamisesta automatisaation myötä ovat toistuvasta osoittautuneet turhiksi, mutta onko tällä kertaa toisin?

Viimeisen viikon sisällä teknologian kehittymisen mahdollisesti aiheuttamaa työelämän muutosta ja teknologista työttömyyttä on käsitelty useissa suomalaisissa medioissa. Kauppalehti Option lisäksi aihetta on käsitelty ainakin Helsingin Sanomissa (Sitran yliasiamies patistaa päättäjiä reagoimaan muuttuvaan työelämään: ”Nyt tarvitaan perustuloa”) ja Ylen Politiikkaradiossa (Suomea uhkaa laaja teknologinen työttömyys).

Kesällä tätä aihetta käsiteltiin myös taloustieteellisellä areenalla, kun Journal of Economic Perspectives julkaisi kolme teema-artikkelia aiheesta ”Automation and Labor Markets”. Hyödynnän tässä tekstissäni niistä kahta, etenkin David Autorin artikkelia ”Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation” ja jossain määrin myös Mokyr, Vickers & Ziebarth -artikkelia “The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?”. Miksi näiden artikkelien mukaan huolet työpaikkojen katoamisesta ovat (tälläkin kertaa) liioiteltuja? Lue loppuun

Mitä ongelmia perustulo voisi korjata?

Olen vuosien varrella ottanut osaa perustulokeskusteluun keskittyen pääsääntöisesti siihen, kuinka hyvä lääke kannustinloukkuihin perustulo on (=tekeekö perustulo työnteosta aina kannattavaa). Tämä on varsin luonnollista, koska olen tehnyt tutkimuksia kannustinloukuista ja samassa yhteydessä olen alun perin perehtynyt eri perustulomalleihin. Tällä kertaa ajattelin kuitenkin käsitellä hieman eri asioita ja keskittyä esittelemään niitä ongelmia, joihin perustulo voisi olla toimiva lääke.

Huom. Tässä tekstissä käsittelen perinteisen määritelmän mukaista perustuloa, jolla tarkoitetaan kaikille (täysi-ikäisille) maksettavaa vastikkeetonta ja tuloista riippumatonta tukimuotoa. Nykyisin julkisessa keskustelussa tulee vastaan myös ”laveampaa” määritelmää, jossa perustulolla voidaan tarkoittaa perinteisen perustulon lisäksi myös tuloista riippuvaisia tai jopa vastikkeellisia tukimuotoja.

Mihin ongelmiin vastikkeeton perustulo olisi hyvä lääke? Lue loppuun

Tiivistä tietoa kannustinloukuista

Olen käynyt useissa paikoissa puhumassa kannustinloukuista sekä yleisellä tasolla että omiin tutkimustuloksiini keskittyen. Päätin nyt koostaa näiden pohjalta tiivistelmän kannustinloukuista ja keinoista niiden purkamiseksi. Alla olevassa slideshowssa on kannustinloukkutietous tiivistettynä yhteen ppt-esitykseen. Esityksen sisältö on seuraava:

Kannustinloukut

  • Mitä ne ovat?
  • Keitä ne koskevat

Lääkkeet kannustinloukkuihin?

  • Suojaosat
  • Asumiskustannukset
  • Muut lääkkeet työttömyysloukkuihin
  • Lääkkeet byrokratialoukkuihin
  • Kannustinloukut & perustulo

Vaalikauden tilinpäätös: perusturva, tuloerot ja kannustinloukut

THL julkisti viime kuussa raportin, jossa tarkasteltiin perusturvan riittävyyttä ja sen kehitystä tällä vaalikaudella (Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015). Perusturvan riittävyyden lakisääteinen arviointi on SATA-komitean työstä syntynyt uudistus ja nyt tehty raportti on historian toinen. Arvioinnin toteutti ja raportin kirjoitti laaja-alainen asiantuntijaryhmä, jossa olin myös itse jäsenenä. Tässä tekstissäni tiivistän raportin tuloksia tällä vaalikaudella tapahtuneiden muutosten suhteen. Koska koko 120 sivuisen raportin tulosten referoimisessa ei olisi mitään mieltä, keskityn itseäni eniten kiinnostaviin asioihin eli perusturvan kehitykseen, tuloeroihin ja kannustinloukkuihin. Mitä tällä vaalikaudella tapahtui? Lue loppuun

Työn verotus ja verokiila

Viime eurovaalien alla aloittanut Faktabaari on hieno palvelu, jonka tavoitteena on parantaa poliittisen keskustelun tasoa tarkistamalla poliitikoiden ja muiden poliittisten toimijoiden puheiden totuudenmukaisuutta. Eduskuntavaalien alla faktantarkistusta tekee Faktabaarin lisäksi ainakin Suomen Kuvalehti (SK tutki ”Benin listan”: Zyskowicz yliarvioi Kela-säästöjen vaikutuksen / Liioitteleeko Timo Soini köyhien määrää?). Faktantarkistus on vaativaa työtä, jota suuresti arvostan, koska se on yksi niistä töistä, joissa ei oikein ole varaa tehdä virheitä. Tämän takia olen itse puuttunut virheellisiin väitteisiin ainoastaan niillä talouspolitiikan osa-alueilla, jotka tunnen syvällisestä (mm. verotus ja kannustinloukut).

Nyt Faktabaari on tarkistanut omalle mukavuusalueelleni kuuluvan väitteen työn verotuksen eroista Suomen ja Ruotsin välillä ja mielestäni vastaus on hieman puuttellinen/virheellinen. Faktabaari tarkisti Jyri Häkämiehen väitteen siitä, että työn verotus on Suomessa merkittävästi Ruotsia kireämpää. Tarkistettu väite oli seuraava:

“Työn verotus tulee painaa lähemmäksi Ruotsin tasoa. Ruotsia pidetään korkean verotuksen maana, mutta tosiasiassa työn verotus on Suomessa huomattavasti kireämpää monissa tuloluokissa. Esimerkiksi 40 000 – 50 000 euroa vuodessa ansaitsevien ryhmässä ero Suomeen on jopa 7 prosenttiyksikköä”

Faktabaari päätyi Veronmaksajain keskusliiton selvitykseen tukeutuen johtopäätökseen, että Häkämiehen väite pitää paikkansa. Todellisuudessa Häkämiehen väite siitä, että 40 000 – 50 000 euroa vuodessa ansaitsevien työn verotus olisi Suomessa 7 prosenttiyksikköä Ruotsia kireämpää, pitää paikkansa ainoastaan siinä tapauksessa, että Häkämiehen määritelmä työn verotuksesta eroaa merkittävästi yleisestä määritelmästä. Syy tähän löytyy verokiilan ja sosiaalivakuutusmaksujen mielenkiintoisesta maailmasta, jota selitän alla tarkemmin.

Lisäys 5.3.2015: Faktabaari on korjannut kyseistä faktantarkistusta tässä blogissa esitettyjen huomioiden pohjalta. Päivitetyn faktantarkistuksen johtopäätös on, että Häkämiehen väite pitää paikkansa vain osittain.

Lue loppuun

Poliittista debattia dynaamisista vaikutusarvioista

Kuinka reformien vaikutuksia tulisi arvioida? Siinä kysymys, josta käydään parhaillaan Yhdysvalloissa kiihkeää poliittista väittelyä. Kysymys on ajankohtainen, koska Yhdysvalloissa valitaan parhaillaan uutta johtajaa kongressin budjettitoimistoon (Congressional Budget Office, CBO), joka tuottaa riippumattomia arvioita lakimuutosten vaikutuksista. Republikaanit ovat saavuttaneet kongressissa ja senaatissa enemmistön, jonka johdosta heillä on valta päättää uudesta johtajasta. Tässä yhteydessä osa republikaaneista haluaisi muuttaa tapaa, jolla lakimuutosten vaikutuksia arvioidaan siirtymällä dynaamisiin vaikutusarviointeihin. Käytännössä tavoitteena on, että veronalennusten kustannuksia arvioitaessa huomioitaisiin veronalennusten talouskasvua nopeuttava vaikutus laajojen makromallien avulla. Tavoite dynaamisista budjettilaskelmista ei ole uusi, mutta nyt pelkona on, että CBO:n johtaja valittaisiin poliittisin perustein ja samalla romutettaisiin arvostetun instituution riippumattomuus. Yhdysvaltain kongressin budjettitoimiston johtajan valinnalla ei ole suoraa vaikutusta Suomeen. Debatti siitä, kuinka politiikkamuutosten vaikutusarviota tulisi tehdä, on kuitenkin myös Suomen kannalta mielenkiintoinen. Lakimuutosten vaikutusarviointia ollaan nimittäin mahdollisesti kehittämässä myös Suomessa perustamalla uusi siihen erikoistunut asiantuntijayksikkö.

Alla esittelen aluksi CBO:n merkitystä riippumattomana talouspolitiikan arviointitahona ja sen johtajavalinnan ympärillä käytyä poliittista väittelyä dynaamisista laskelmista, jonka jälkeen käsittelen Suomen tilannetta. Pelkästään Suomen tilanteesta kiinnostuneet lukijat voivat halutessaan hypätä ensimmäisten osioiden yli kohtaan ”Staattiset ja dynaamiset vaikutusarviot Suomessa”. Lue loppuun

Miksi kannustinloukkujen poistaminen on vaikeaa?

Työnteon kannustimet ja kannustinloukut ovat taas nousseet keskustelunaiheeksi, kuten näyttää tapahtuvan tasaisin väliajoin. Nordean Aki Kangasharju on ollut huolissaan työttömien heikoista kannustimista siirtyä osa-aikatyöhön ja Kaupan liitto on puolestaan ollut huolissaan osa-aikatyötä tekevien heikoista kannustimista siirtyä kokopäivätyöhön.

Kiinnostuksen lisäksi työnteon kannustimista ja kannustinloukuista on nyt saatavilla myös tuoretta tutkimustietoa. Tuoreimmassa Työpoliittisessa aikakauskirjassa nimittäin ilmestyi tutkimusartikkelimme ”Työllisyys kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus” (Kotamäki & Kärkkäinen 2014). Artikkelissa tarkastellaan, kuinka työnteon kannustimet ovat muuttuneet vuosien 2011 ja 2015 välillä. Laskelmissa kiinnitetään erityistä huomiota työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien vaikutuksiin, koska niiden käyttöönottoa perusteltiin nimenomaan positiivisilla kannustinvaikutuksilla. Laskelmien tulosten perusteella artikkelissa keskustellaan myös vaihtoehtoisista keinoista kannustin- ja byrokratialoukkujen poistamiseksi ja niiden hyvistä/huonoista puolista. Lue loppuun